Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 3749m²
MAŁOPOLSKIE oświęcimski ul. Ofiar Oświęcimia

270 000 PLN

Duża działka budowlano - usługowa pod inwestycję 3749 m²

270 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE oświęcimski ul. Ofiar Oświęcimia MAPA

1/18

270 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Przedstawiam Państwu działkę inwestycyjną znajdującą się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 933 w Brzeszczach. W najbliższej okolicy zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Bardzo dobra lokalizacja na inwestycję w usługi lub inwestycję mieszkaniową.

Informacje o działce :
- numer geodezyjny 1118/26 oraz 1118/12 ( oferowana nieruchomość składa się z dwóch działek )
- wymiary prostokąt około 28m x 168m x 25m x 155m
- powierzchnia w sumie 3749m2
- wjazd z ul.Ofiar Oświęcimia (DW933) na ten moment na nieruchomość drogową 1118/24 na której zapisana jest służebność dla właścicieli oferowanych gruntów na sprzedaż, tj działek 1118/26 oraz 1118/12. W przyszłości można wnioskować o bezpośredni zjazd z drogi publicznej na działkę 1118/26

Media
- prąd , woda , gaz , kanalizacja na działce lub w drodze

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - oznaczenie terenu B.220.UN. - zabudowa MIESZKANIOWO-USŁUGOWA oraz B.221.M3 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zwarta lub wolnostojąca.

Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Obszary usług nieuciążliwych UN

Funkcją dominującą na obszarach UN są usługi, których oddziaływanie o poziomie przekraczającym poziomy
dopuszczalne nie wykracza poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny.
a) Nakazy:
- Realizacja funkcji usługowej nieuciążliwej np. handlu, administracji, kultury, oświaty itp.
- Budynki o maksymalnej wysokości od poziomu terenu przy najniżej położonym narożniku budynku do
kalenicy dachu - 15 m.
- Realizacja miejsc parkingowych w ilości zaspokajającej potrzeby wynikające z funkcjonowania danego
obiektu usługowego.
- Minimalny wskaźnik powierzchni niezabudowanej działki - 20%.
- Podłączenie budynków do sieci uzbrojenia terenów wg zasad określonych w Rozdziale III.
b) Zakazy:
- Realizacji funkcji usługowych, przemysłowych i składowych, których oddziaływanie na środowisko, o
poziomie przekraczającym określone przepisami odrębnymi poziomy dopuszczalne, mogłoby wykraczać
poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny.
- Realizacji funkcji handlowych o powierzchni sprzedażnej powyżej 2000 m2
.
c) Dopuszczenia:
- Zabudowa na całej szerokości działki przylegającej do ulicy w przypadku zabudowy pierzejowej pod
warunkiem dostosowania formy architektonicznej tej zabudowy do innych budynków zlokalizowanych w
pierzei.
- Realizacja usług publicznych.
- Realizacja funkcji mieszkaniowych pod warunkiem, że będą one związane z funkcją dominującą.
- Dopuszcza się zabudowę pierzejową.

Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej M3.

Funkcją dominującą na tych obszarach jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zwarta lub wolnostojąca.
W przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej obowiązujące są ustalenia jak dla strefy
zabudowy mieszkaniowej M2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej określają następujące ustalenia:
a) Nakazy:
- Realizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, o maksymalnej wysokości od poziomu
terenu przy najniżej położonym narożniku budynku do kalenicy dachu - 9m
- Wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,4.
- Minimalny wskaźnik powierzchni niezabudowanej działki - 35%.
- Kąt nachylenia dachów - od 30o
do 45o
(dla nowych budynków) z dopuszczeniem dachów płaskich dla
budynków usługowych wielkopowierzchniowych, tj. o powierzchni rzutu powyżej 500 m2
oraz dla garaży i
budynków gospodarczych.
- Dachy kryte dachówką lub materiałem wizualnie podobnym.
- Podłączenie budynków do sieci uzbrojenia terenów wg zasad określonych w Rozdziale III
b) Zakazy:
- Realizacji funkcji usługowych i przemysłowych, których oddziaływanie na środowisko o poziomie
przekraczającym określone przepisami odrębnymi poziomy dopuszczalne wykracza poza granice terenu, do
którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny.
- Trasowania tranzytowych linii infrastruktury technicznej.
c) Dopuszczenia:
- Adaptacji istniejących budynków na cele mieszkaniowe.
- Realizacji usług nieuciążliwych w obrębie budynku mieszkalnego na maksymalnie 50% jego powierzchni
użytkowej.
- Lokalizowania usług poza budynkiem mieszkalnym, jako wydzielonego lokalu użytkowego o powierzchni
użytkowej nie przekraczającej 30 % powierzchni użytkowej planowanego na działce budynku mieszkalnego
lub nie zajmującego więcej niż 15% powierzchni działki, a także parterowych budynków gospodarczych i
garaży, pod warunkiem zachowania maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy na działce - 50 % jej
powierzchni.
- Forma budynków winna nawiązywać do lokalnych tradycji i do cech krajobrazu kulturowego gminy.

Działka 1118/26 w około 96% położona jest w obszarze usług nieuciążliwych B.220.UN, działka 1118/12 położona jest w 59% w obszarze usług nieuciążliwych B.220.UN a jej pozostała część leży w obszarze zabudowy jednorodzinnej zwartej i wolnostojącej B.221.M3

Oferowane działki znajdują się w terenie górniczym Brzeszcze IV

Odległości:
- Szkoła , Przedszkole - 1,2 km
- Sklep - 100m
- Przystanek - 400 m
- Kościół - 850 m
- Oświęcim - 7,8 km
- Pszczyna - 14 km
- Kraków - 76 km
-Katowice - 45 km

Zapraszam do kontaktu i współpracy


Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:270 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:72 PLN
 
Numer oferty:
CRM:3496440332

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane