Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 10134m²
MAZOWIECKIE nowodworski ul. Kasztanowa

378 000 PLN

Działka 1ha - 1 550 m2 BUDOWLANA Cybulice Małe 10134 m²

378 000 PLN Negocjuj cenę >

MAZOWIECKIE nowodworski ul. Kasztanowa MAPA

1/20

378 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ

Do sprzedaży działka o powierzchni 10 134 m2 w miejscowości Cybulice Małe gm. Czosnów.

Działka w kształcie prostokątnym o wymiarach 28m x 362 m. Działka zalesiona.

Działka dzieli się na trzy części o różnych typach:

- pierwszy fragment działki (MR /MN) o powierzchni 1550 m2 od ulicy to część budowlana. Przybliżone wymiary to 28m x 55 m

- drugi fragment działki (RL, 1ZL-3) to część przeznaczona pod funkcje przyrodnicze i zieleń leśną (ok. 3550 m2)

- trzeci fragment (1RL-9) to teren przewidziany na funkcje rolniczą ok. 5100 m2

Obecny MPZP z października 2021:
-przeznaczenie na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem uzupełnień zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

1. dla zabudowy mieszkaniowej MN -jak art.25 ust. 3 pkt. 1-15
1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN ustala się typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących i/lub bliźniaczych,
3) powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70%,
4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy powinna wynosić 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe /z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o, wysokość kalenicy ok.11 m w budynkach o wysokości 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym,
5) wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min.1200 m2 na każdy jeden dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz min.800 m2 na każdy budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i min.800 m2 dla działek podłączonych do kanalizacji,
6) ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem w życie niniejszego planu,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt. 8/ oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
8) dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
-8.0 m na terenie zabudowy 20.0 m poza terenem zabudowy, dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej - 20 m od krawędzi jezdni / przy uzupełnieniach istniejącej zabudowy dopuszcza się zbliżenie linii zabudowy ale nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni/,
9) obowiązuje zakaz podziału gruntów w sposób powodujący wydzielenie działki z bezpośrednim zjazdem z drogi krajowej i wojewódzkiej /obsługa terenu drogami lokalnymi lub dojazdowymi/,
10) architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; zaleca się ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczególnych realizowanych całościowo zespołach zabudowy,
11) dla obszarów zdrenowanych ustala się obowiązek uzgadniania projektów budowlanych z zarządcą urządzeń melioracyjnych,
12) ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych wg §22,
13) w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg krajowych zaleca się sytuowanie zabudowy usługowej,
14) §52 stosuje się odpowiednio,
15) nie dopuszcza się lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej.

2. dla zabudowy zagrodowej MR - jak art.27 ust.3 pkt. 1-15,
1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
2) typ zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, o 1-2 mieszkaniach,
3) powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70%,
4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy powinna wynosić 2 kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym /z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20° - 60°, w budynkach o wysokości 2 kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym, wysokość kalenicy nie może być wyższa niż 11 m,
5) wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każdy jeden dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący,
6) ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem w życie niniejszego planu,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt. 8/,
8) dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
8.0 m na terenie zabudowy 20.0 m poza terenem zabudowy, dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej - 20 m od krawędzi jezdni / przy uzupełnieniach istniejącej zabudowy dopuszcza się zbliżenie linii zabudowy ale nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni/,
9) obowiązuje zakaz podziału gruntów w sposób powodujący wydzielenie działki z bezpośrednim zjazdem z drogi wojewódzkiej /obsługa terenu drogami lokalnymi lub dojazdowymi/,
10) architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; zaleca się ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczególnych realizowanych całościowo zespołach zabudowy,
11) dla obszarów zdrenowanych ustala się obowiązek uzgadniania projektów budowlanych z zarządcą urządzeń melioracyjnych,
12) ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych wg §22,
13) w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg krajowych zaleca się sytuowanie zabudowy usługowej,
14) §52 stosuje się odpowiednio,
15) nie dopuszcza się lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej.
3. użytkownicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach graniczących z obiektami zabudowy zagrodowej nie mogą wysuwać roszczeń z tytułu uciążliwości wywołanej normalną rolniczą produkcją.

Status prawny: Działka z założoną Księgą Wieczystą- możliwość kredytowania nieruchomości.


Okolica:
Nowa zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. W odległości 100 m jest przystanek autobusowy, natomiast sklep znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru. W pobliżu Puszcza Kampinoska.

Zapraszam do kontaktu

Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:378 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:37 PLN
 
Numer oferty:
CRM:1342873

Pokaż więcejmniej  

Tagi

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane