Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 5209.3m²
WIELKOPOLSKIE nowotomyski ul. 5 Stycznia

3 100 000 PLN

Działka budowlana mieszkaniowo-usługowa 5209.3 m²

3 100 000 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE nowotomyski ul. 5 Stycznia MAPA

1/9

3 100 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż nieruchomość inwestycyjna pod zabudowę  mieszkaniowo-usługową, wielorodzinną .

PUM 6264m2
- działka ,
- inwestycja ,
- zabudowa wielorodzinna ,
- deweloper ,
- Opalenica/Łęczyce ,
- 30 minut pociągiem od Poznania ,
- sypialnia Poznania.

OFERTA TERENU INWESTYCYJNEGO NA SPRZEDAŻ - bardzo dobre parametry zabudowy!

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI: Opalenica , ul. 5 Stycznia
Działka nr 208 , obręb 0007 Łęczyce
Odległość do :
Rynku 2,6km
Dworzec PKP 2km
Autostrady 15km
Obwodnicy 1km


POWIERZCHNIA: 5209.3m2

Działka posiada wydane warunki zabudowy:

Ustalenia warunków zabudowy dla budowy pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług na terenie części działki o nr ewid. 208 położonej w miejscowości Łęczyce, gmina Opalenica .

następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług;

2. rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowo - usługowa;

3. ustalenia dotyczące warunków i wymaga kształtowania ładu przestrzennego:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, rezerwę terenu przeznaczoną pod poszerzenie drogi oraz przebieg linii elektroenergetycznej z orientacyjną strefą ochronną określono na załączniku graficznym do niniejszej decyzji,

b) frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

c) przy realizacji inwestycji należy zachować odległość od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz realizacji inwestycji na gruntach klasy III,

e) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni przedmiotowego terenu,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki,

g) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (spodu gzymsu, attyki, okapu głównego dachu): nie wyżej niż 14,0 m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem,

h) szerokość elewacji frontowej pojedynczego budynku (szerokość od frontu działki — za front przyjęto część przedmiotowego terenu, która przylega do drogi, z której odbywa sic główny wjazd lub wejście na przedmiotowy teren): nie więcej niż 11,0 m,

i) liczba kondygnacji nadziemnych: 4,

j) maksymalna wysokość poziomu parteru: 60 cm od poziomu terenu przed głównym wejściem,

k) rodzaj dachu, uksztaltowanie głównych połaci dachowych: dach plaski,
1) kat nachylenia głównych połaci dachu: do 12°,

m) Wysokość całkowita budynku: nie wyżej niż 15,0 m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem

n) zabrania się budowy od strony ulicy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, maksymalna wysokość ogrodzenia od strony ulicy 1,50 m,

o) zaleca się stosowanie elewacji kolorów jasnych i pastelowych,

p) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustalenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

6. ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostęp do drogi publicznej - drogi powiatowej o nr ewid. działki 26/1, ulicy 5 Stycznia poprzez teren drogi gminnej o nr ewid. działki 218, projektowany zjazd należy uzgodnić z jej zarządcą,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny, 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni usługowej,

c) dostawa wody — z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zasilanie w energię elektryczną — z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e) zasilanie w energię cieplną — z indywidualnej kotłowni,

f) odprowadzanie ścieków — do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadów w pojemnikach na terenie działki wywożą na składowisko w ramach systemu gminnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych — dopuszcza się zagospodarowanie na terenie działki, zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) łączność — przewodowo lub bezprzewodowo,

j) kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym zaprojektować i zrealizować po uzgodnieniu z dysponentem sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działka posiada wydane warunki techniczne przyłączenia :
- Wodociągowego
- Włączenia do kanalizacji sanitarnej
- Do sieci gazowej
- Do sieci Enea Operator

BILANS POWIERZCHNI :
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 5209,3 m 2 (100 %)
Powierzchnia zabudowy 954,5 m 2 (18,3 %)
Powierzchnia utwardzona 2205,3 m 2 (42,3 %)
Powierzchnia biologicznie czynna 2049,5 m 2 (39, 4 %)
ILOŚĆ LOKALI :

BUDYNEK TYP 1 - 2 BUDYNKI parter :
2 lokale x 56,9 m 2 x 2 = 113,8 m 2 parter
2 lokale x 48,4 m 2 x 2 = 96,8 m 2
piętra I, II i III : 12 lokali x 62,7 m 2 x12 = 752,4 m 2 razem: 16 lokali 963 m 2

BUDYNEK TYP 2 - 3 BUDYNKI parter:
3 lokale x 56,7 m 2 x 3 = 170,1 m 2 parter
3 lokale x 48,5 m 2 x 3 = 145,5 m 2
piętra I, II i III: 18 lokali x 62,8 m 2 x18 = 1130,4 m2 razem:24 lokale 1446 m2

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu!
Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:3 100 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:595 PLN
 
Numer oferty:
CRM:3395824

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane