Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 47800m²
MAZOWIECKIE płoński

7 170 000 PLN

Działka inwestycyjna przy węźle S7 47800 m²

7 170 000 PLN Negocjuj cenę >

MAZOWIECKIE płoński MAPA

1/10

7 170 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   


Mamy przyjemność zaprezentować Państwu teren inwestycyjny o powierzchni 4,78 ha położony bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym drogi krajowej nr 7 „Pieńki Rzewińskie” , w miejscowości Polesie, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie. Identyfikator działki 142003_2.0034.10/1

Działka jest rolna (klasa IV-VI), ziemia przygotowana pod inwestycję. Linia średniego napięcia na działce. Sieć teletechniczna po drugiej stronie drogi.

W procedowanym studium uwarunkowań zagospodarowania terenu grunt oznaczony symbolem U:

Tereny zabudowy usług komercyjnych: 
- handlu;
- rzemiosła;
- gastronomii;
- turystyki;
- standardy i wskaźniki winny być dostosowane do istniejących budynków zlokalizowanych w otoczeniu noworealizowanego / przebudowywanego / nadbudowywanego / rozbudowywanego budynku
- nie ogranicza się wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych; - maksymalna wysokość zabudowy 12m;
- minimalny procent terenów biologicznie czynnych 20%;
- dopuszcza się miejsca parkingowe w formie placów parkingowych;
- jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się lokalizację produkcji i składów, terenów sportu i rekreacji oraz zieleni publicznej izolacyjnej;
- nie dopuszcza się budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 
- proporcje między funkcjami oraz uszczegółowienie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinno być ustalane w planach miejscowych;

Poniżej link do informacji dotyczących nadkwrzańskiego obszaru chronionego, na którym położona jest przedmiotowa działka
https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=P L.ZIPOP.1393.OCHK.513

Najważniejsze informacje z ograniczeń i wyjątki zezwalające na inwestycje:
§ 3. - 2005 rok
1. W Obszarze zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.1/);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

-zmiana w 2007
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru na
powierzchni nie przekraczającej 2ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3 , jeżeli działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych - zgodnie z ustawą z dnia z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 19471)) oraz zgodnie z ustaleniami wynikającymi z zatwierdzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokumentacji geologicznych".

Serdecznie zapraszam do kontaktu!
Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:7 170 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:150 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964454594

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane