Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 10000m²
DOLNOŚLĄSKIE wrocławski

4 000 000 PLN

Hektar z MPZP pod U/P 325 od obwodnicy Wrocławia 10000 m²

4 000 000 PLN Negocjuj cenę >

DOLNOŚLĄSKIE wrocławski MAPA

1/6

4 000 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Dzień dobry, 
przedstawiam Państwu do zakupu działkę przemysłową w genialnej lokalizacji.

LOKALIZACJA:
Miejscowość Dobrzykowice, tylko 325 metrów od obwodnicy wschodniej Wrocławia. Dojazd asfaltowy. 

OPIS:
10 tysięcy m2, teren płaski, wydane było PnB pod magazyny.
Obecnie MPZP dopuszcza:

PRZEZNACZENIE

1. Dla terenu dopuszcza się:
1) przeznaczenie podstawowe: a) usługi, b) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, c) obiekty produkcyjne, d) magazyny, bazy, składy, centra logistyczne;
2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi obsługi komunikacji, b) parkingi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się elementy zagospodarowania terenu takie jak:
 1) infrastruktura techniczna; 2) drogi wewnętrzne, dojścia, ciągi piesze i rowerowe; 3) miejsca postojowe, place manewrowe; 4) budynki towarzyszące, takie jak portiernie, budynki gospodarcze, wiaty, garaże; 5) budowle terenowe takie, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe; 6) rowy melioracyjne i cieki wodne; 7) zieleń urządzona.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji: 1) funkcji mieszkaniowej; 2) usług oświaty, edukacji, opieki nad dziećmi; 3) usług zdrowia i opieki społecznej.

PARAMETRY
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasad kształtowania krajobrazu:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60%;
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 15% powierzchni działki budowlanej;
3) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,0, b) maksymalna: 1,2;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; dla obszarów, na których brak graficznych oznaczeń linii zabudowy, należy stosować odległości od granic działek budowlanych i linii rozgraniczających zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) maksymalna wysokość zabudowy: a) zabudowy – 25 m, z zastrzeżeniem lit. b, b) budowli typu maszty i urządzeń technologicznych – 35 m;
6) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych;
7) zasady kształtowania dachów – dowolna geometria dachu;
8) nakaz stosowania kolorystyki elewacji oraz kolorystyki dachu w odcieniach nie kontrastujących z otoczeniem. 

PODZIAŁ
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3000 m2, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi terenu (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 10 m2;
3) w przypadku, gdy powierzchnia działki uniemożliwia wydzielenie działek budowlanych o ustalonych w pkt 1-2 parametrach, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z wydzielanych działek o 10%.

PARKINGI
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych: a) obiekty handlowe - 2 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni sprzedaży, b) obiekty usługowe, inne niż handlowe - 2 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej, c) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce parkingowe na każdych 3 zatrudnionych, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe, d) magazyny, bazy, składy, centra logistyczne - 1 miejsce parkingowe na każdych 5 zatrudnionych lub 3 miejsca parkingowe na 1000 m3, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe, e) miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach odrębnych dla dróg publicznych oraz stref ruchu;
2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w dowolnej formie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących miejsc postojowych. 

Podana cena jest ceną netto, będzie wystawiona faktura VAT - 23%Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:4 000 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:400 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964454385

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane