Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 895m²
WIELKOPOLSKIE poznański ul. Klonowa

299 000 PLN

działka narożna z mediami w drodze MPZP 895 m²

299 000 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE poznański ul. Klonowa MAPA

1/13

299 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż grunt położony przy ulicy Klonowej w Dopiewie. Teren oznaczony symbolem 14MN przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, składający się z działek:

nr 345/10 i nr 345/23 o łącznej powierzchni 895 m2

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Uchwała Nr XXII/289/20 z dnia 2020-09-28 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo - etap A - część 1

::Opis terenu w planie::
ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
2) dopuszczenie lokalizacji garaży, budynków gospodarczych oraz budynków garażowo-gospodarczych wolno stojących, dobudowanych do budynków mieszkalnych, lub zblokowanych ze sobą w granicy działki budowlanej z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
3) dopuszczenie sytuowania garaży, budynków gospodarczych i budynków garażowo-gospodarczych ścianą bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
4) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,50, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki budowlanej;
6) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 55%;
7) maksymalną wysokość:
a) budynków mieszkalnych - 9,0 m,
b) garaży, budynków gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych:
- o dachach stromych - 5,0 m,
- o dachach płaskich - 4,0 m;
8) liczbę kondygnacji:
a) budynków mieszkalnych - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) garaży, budynków gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych - 1 kondygnacja nadziemna;
9) geometrię dachów:
a) budynków mieszkalnych - dachy strome dwu lub wielospadowe,
b) garaży, budynków gospodarczych oraz garażowo-gospodarczych - dachy płaskie lub strome dwu lub wielospadowe;
10) nakaz zapewnienia na działce budowlanej co najmniej dwóch stanowisk postojowych na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to stanowiska postojowe w garażach oraz budynkach garażowo-gospodarczych;
11) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych - 800 m², z zastrzeżeniem pkt 12;
12) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 11MN - 600 m²;
13) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem pkt 14;
14) obsługę komunikacyjną działek budowlanych zlokalizowanych przy drodze publicznej powiatowej nr 2413P - ul. Bukowskiej, zlokalizowanej poza obszarem planu, które posiadają również dostęp do dróg gminnych lub wewnętrznych, z dróg niższej kategorii.


- Dostęp od autostrady A2 i drogi ekspresowej S 11 (Węzeł Głuchowo) 12 minut autem
- 20 km do Poznania,
- 20 km do Buku,
- 4 km do jeziora w Niepruszewie.

::W okolicy::
- Szkoła Podstawowa
- Dino, Lewiatan, Żabka

 
Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:299 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:334 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964462309

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane