Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 2400m²
MAŁOPOLSKIE wielicki

360 000 PLN

Duża działka budowlana w Janowicach 2400 m²

360 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE wielicki MAPA

1/11

360 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Możliwość zakupu wraz z sąsiednią działką zabudowaną domkiem letniskowym!

Oferta zarówno dla klienta indywidualnego (duża działka pod budowę dużej posiadłości), jak i inwestora (mozliwość zaadaptowania pod kilka bliźniaków).

Świeże powietrze, piękny krajobraz połączone z niewielką odległością od miasta i wygodnym dojazdem do pracy. To właśnie tutaj położona jest działka, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować. Janowice to spokojna, niewielka miejscowość znajdująca się w gminie Wieliczka. Jedyne 5,5 km od centrum Wieliczki, około 7 km do najbliższych zjazdów na obwodnicę Krakowa oraz kilka różnych dróg dojazdu do południowych dzielnic Krakowa dają gwarancję świetnej komunikacji z miastem. Usytuowana w urokliwym miejscu działka jest również gwarancją ciszy oraz malowniczych widoków na pobliskie wzgórza. Ukształtowanie terenu oraz przeznaczenie sąsiednich działek w MPZP gwarantują niezmienny malowniczy widok na okolicę.

Najbliższy przystanek komunikacji, zintegrowanej z podmiejską koleją Wieliczka-Kraków znajduje się około 100 metrów od działki. Szkoła podstawowa, hala sportowa oraz boisko oddalone są natomiast o 100 metrów, świetlica środowiskowa - 40 metrów, sklep spożywczy 200 metrów (750 kolejny, większy sklep Avita), paczkomat 230 metrów, Stadnina Rzeszotary 2 km.

Działka ma powierzchnię około 24,6 ara, jej powierzchnia jest płaska, a w końcowej części nachylona w kierunku północno-wschodnim. Kształtem przypomina trapez o wymiarach około 30 - 39 metrów szerokości oraz 60 - 71, metrów szerokości. Działka ma dostęp do gminnej drogi asfaltowej przez udział w drodze wewnętrznej, do której sprzedawane są udziały. Media zapewnione służebnością w drodze (woda, prąd, gaz, światłowód) są oddalone około 50 - 60 metrów. Dla nieczystości ciekłych należało będzie zbudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W MPZP cała działka jest objęta obszarem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN- 10MN, 13MN - 235MN, 237MN - 258MN, 260MN - 365MN, 367MN - 452MN), dla których:
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt 1 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego;
3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
a) budynki garażowe i gospodarcze,
b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej),
c) zieleń przy obiektach,
d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6-10,
e) obiekty małej architektury,
f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym:
a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce;
b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. f,
c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
4. Określa się zakres usług zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10, z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.
5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:
1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce - w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania - stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego;
2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;
4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m2,
5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m;
6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt 4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać:
a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich,
b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych;
8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości;
9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚ , z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚ , z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu; 11) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej, z zastrzeżeniem pkt 16;
12) dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°;
13) kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych;
14) wyklucza się stosowanie materiałów elewacyjnych niskostandardowych typu sidding;
15) dla terenów MN położonych w obrębie osuwiska aktywnego, okresowo - aktywnego, nieaktywnego oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - obowiązują zapisy
zawarte w § 14 pkt 2 lit. a, b, c, d, e oraz w § 25 ust. 3 pkt 1 i 2.
16) jako pokrycie dachu, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, należy stosować dachówkę ceramiczną;
17) zabudowa w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, powinna zachować charakter tradycyjny.
6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II.

Zapraszam serdeczniePokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:360 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:150 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964456514

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane